Gebyr.net

Oversikt over gebyrsatser i Norge!

TV- lisensen i sin tradisjonelle form med innkreving via regning/ påkrav er avskaffet og er erstattet ved inndriving via skatteordningen.

I stedet for at hver husstand med TV tidligere skulle betale et fast årlig beløp fordelt på 2 terminer, så skal nå alle personer over 17 år med skattbar inntekt betale TV lisens hver for seg. Spesielt for husstander med flere voksne, samt hjemmeboende voksne barn med inntekt, blir dette vesentlig økte utgifter.

Det er med andre ord ikke lenger mulighet til å velge bort TV- lisensen, hverken ved å ikke ha TV eller blokkere TV'n for fjernsynssignaler.

Tv- lisensen betales nå i form av en progressiv skatt som medfører at jo høyere inntekt man har, jo mer betaler man i NRK-skatt. Dette er ikke en ekstra skatt, men er bakt inn i en innfløkt ordning hvor dem med høy nok inntekt får redusert personfradraget.

Det går faktisk ikke direkte frem av lovverket hvor mye den nye den NRK- skatten blir. Personfradraget ble på grunn av dette betydelig redusert i 2020, og blir oppjustert årlig etter dette. Man kunne dermed ved overgangen beregne seg frem til om den enkelte måtte betale mer eller mindre i NRK- skatt. Siden det er flere forhold som også påvirker personfradraget er det med andre ord ikke lenger praktisk mulig å finne ut nøyaktig hvor mye man betaler i NRK skatt. Ganske spesielt med andre ord.

 

Nedenstående ordning er avskaffet siden 2020, men vi lar det stå til skrekk og advarsel:

Husk at de fleste husstander med noen få unntak betaler mye mer i dag, enn de gjorde med nedenstående ordning.

TV-lisens/ NRK-lisens eller kringkastingsavgift er vel ikke et gebyr i seg selv. Vi har allikevel tatt det med da vi ser på det som et offentlig gebyr med få fravalgsmuligheter. Kringkastingsavgift skal betales av alle som eier, leier eller låner en fjernsynsmottaker. I utgangspunktet skal det betales bare en gang for hver husstand, men enkelte unntak gjelder.


- Kringkastingsavgiften er i 2019 kr 3038,56 pr år. Denne kreves inn halvårlig med forfall 31.januar og 31 Juli med terminbeløp på kr 1519,28.

- Ved forsinket betaling har NRK rett til å legge på et særskilt tillegg/ gebyr på 15%. Dette har de i prinsippet rett til å legge på dagen etter forfall, men i praksis går det nok noe lengre tid.

 

Viste du at?

- Når du kjøper en ny TV (fjernsynsmottaker) er forhandleren pliktig til å melde inn dette til NRK. Det kan derfor være lurt å sette navnet til den i husstanden som allerede betaler lisens som kjøper så slipper du å få en regning fra NRK du må overbevise dem om at er feil.

- Dersom du leier ut en bolig hvor TV medføler i "møblement" så har du et ansvar om at dette meldes i fra om til lisensavdelingen hos NRK.

- TV-kort i PC regnes som fjernsynsmottaker.

- Lisensinntektene nærmer seg 5 milliarder kroner i året! Til sammenligning kan vi opplyse at TV 2 AS klarer seg med omtrent halvparten.


Copyrighted content. All Rights Reserved.