Gebyr.net

Oversikt over gebyrsatser i Norge!

Overtredelser av fartsbestemmelser og andre sikkerhetsbestemmelser på sjøen som er regulert i småbåtloven kan i mange tilfeller avgjøres med forenklet forelegg. I slike tilfeller hvor dette er aktuelt så er det forskrift om forenklet forelegg i fritids- og småbåtsaker som regulerer satsene på det forenklede forelegget.

Det er flere forhold vedrørende bruk av småbåter som er lovregulert, og hvor overtredelser kan avgjøres ved et forenklet forelegg. Kort oppsummert er det følgende forhold som er omfattet:

  • Krav til båtførerbevis og mangel på dette i saker hvor det er påkrevd.
  • Overtredelser av fartsbestemmelser på sjøen.
  • Aldersbegrensninger i forhold til båt og motorstørrelse.
  • Manglende redningsvest i båten samt manglende bruk av dette når båten er i fart.
  • Manglende belysning på småbåter i mørket.
  • Båteiers ansvar ved utlån av båt til person som ikke har lov til å føre båten.

Hvordan er regelverket på sjøen i forhold til hva slags båt man har lov til å kjøre?

Regelverket på sjøen i forhold til hva slags båter man kan kjøre kan kort oppsummeres slik:

  • Alle har lov til å kjøre båt som er under 8 meter lang, har maksimal motorstørrelse på 10 HK og hvor båten samtidig ikke går i mer enn 10 knop.
  • Personer som er født etter 1.1.1980. og som er mer enn 16 år gamle. har lov til å kjøre båt som er opptil 8 meter lang og med maksimal motorstørrelse på 25 hestekrefter. Utover dette er det ikke hastighetsbegrensninger.
  • Personer født før 1.1.1980. samt personer over 16 år som har tatt båtførerprøven, har lov til å kjøre alle båter på inntil 15 meters lengde uten begrensninger på fart eller motorstørrelse.

Datoen 1.1.1980. ble benyttet som et skjæringspunkt når bestemmelsene om krav til båtførerprøve ble innført. Dette fordi erfarne båtførere som hadde kjørt større småbåter ikke plutselig skulle bli lovbrytere dersom de ikke tok båtførerprøven.

Du kan lese mer om hvilke båter man har lov til å kjøre i denne artikkelen hos hvordan.org.

Hvordan er regelverket vedrørende sikkerhetsutstyr og belysning om bord?

I småbåter med mer enn 8 meters lengde er det tilstrekkelig at det er godkjent flyteutstyr (redningsvest) om bord i båten. I båter som er mindre enn dette så skal flyteutstyret også benyttes så lenge båten er i fart.

Fra solnedgang til soloppgang skal alle båter ha belysning. Alle båter skal alltid ha en topplanterne med hvitt lys fremover. Bortsett fra de aller minste småbåtene så skal også alle båter ha sidelanterner (rødt lys babord og grønt lys styrbord) samt en hvit akterlanterne som lyser bakover.

Dette er gebyrene i saker som kan løses ved forenklet forelegg på sjøen:

Forenklet forelegg ved manglende bruk av redningsvest eller manglende redningsvest om bord:

Mangler vest for en person                                        kr      500,-

Mangler vester for to personer                                    kr    1.000,-

Mangler vester for tre personer                                   kr    1.500,-

Mangler vester for fire personer                                  kr    2.000,-

Mangler vester for fem personer                                   kr    2.500,-

Mangler vester for seks personer                                  kr    3.000,-

Mangler vester for syv personer                                   kr    3.500,-

Mangler vester for åtte personer                                  kr    4.000,-

Mangler vester for ni personer                                    kr    4.500,-

Mangler vester for ti personer eller flere                        kr    5.000,-

Manglende bruk av vest:                                           kr      500,-

Manglende bruk av vest for en person under 15 år:                 kr      500,-

Manglende bruk av vest for to personer under 15 år:               kr     1000,-

Manglende bruk av vest for tre personer under 15 år:              kr     1500,-

Manglende bruk av vest for fire personer under 15 år:             kr     2000,-

Manglende bruk av vest for fem personer under 15 år:              kr     2500,-

Manglende bruk av vest for seks personer under 15 år:             kr     3000,-

Manglende bruk av vest for syv personer under 15 år:              kr     3500,-

Manglende bruk av vest for åtte personer under 15 år:             kr     4000,-

Manglende bruk av vest for ni personer under 15 år:               kr     4500,-

Manglende bruk av vest for ti eller flere personer under 15 år:   kr     5000,-

 

Forenklet forelegg ved manglende belysning etter solnedgang og før soloppgang:

Påbudte lanterner helt eller delvis ikke montert:               kr 2.000 i forenklet forelegg.

Dersom en eller flere monterte lanterner ikke virker,

eller monterte lanterner ikke tent:                             kr 1.500 i forenklet forelegg.

 

Forenklet forelegg ved overtredelse av minstealder eller manglende båtførerbevis:

Person under 16 år som fører fritidsbåt med motor med større ytelse enn 10HK/7,5kW eller som kan oppnå større hastighet enn 10 knop/18,5 km/t:

Kr 500,- i forenklet forelegg.

Person født etter 1. januar 1980 som har fylt 15 år og som uten å inneha båtførerbevis eller annet gyldig kvalifikasjonsbevis fører fritidsbåt med motor med større ytelse enn 25 HK/19kW eller båt som har lengde over 8 meter (26,25 fot):

Kr 500,- i forenklet forelegg.

Forenklet forelegg til båteier som har overlatt båt til person som ikke er gammel nok eller som ikke har båtførerbevis:

Båteier eller annen rådighetshaver som lar person under 16 år føre fritidsbåt med motor med større ytelse enn 10 HK/7,5kW eller som kan oppnå større hastighet enn 10 knop/18 km/t 

Kr 1.500 i forenklet forelegg.

Båteier eller annen rådighetshaver som lar person som ikke innehar båtførerbevis eller annet gyldig kvalifikasjonsbevis føre fritidsbåt med motor med større ytelse enn 25 HK/19kW eller båt som har lengde over 8 meter (26,25 fot)    

Kr 1.500 i forenklet forelegg.

Forenklet forelegg ved føring og ankring av båt innenfor merkede badebøyer på offentlige badeplasser:

Føring eller ankring av maskindrevne fritids- og småbåter og seilfartøy (herunder seilbrett) innenfor merkebøyer utlagt ved offentlige badeplasser, samt fortøyning i slike bøyer:

Kr 2.000 i forenklet forelegg.

Forenklet forelegg ved fartsovertredelser på sjøen:

Føring av fritids- og småbåter og seilfartøy (herunder seilbrett), med større fart enn 5 knop/9,2 km/t, innenfor en avstand av 50 meter fra steder hvor bading pågår, eller føring av fritids- og småbåter og seilfartøy (herunder seilbrett), med større fart enn den hastighet som er fastsatt ved lokale forskrifter   

Kr 1.500 i forenklet forelegg.

 Forenklet forelegg ved glemt eller manglende båtførerbevis ved kontroll: Kr 500 i forenklet forelegg.

Regler vedrørende fellesbot:

Ved utstedelse av forenklet forelegg på sjøen når det foreligger flere samtidige overtredelser så kan disse avgjøres ved såkalt fellesbot. Da skal den høyeste enkeltboten (forenklede forelegget) beregnes fullt ut og resterende gebyrer skal reduseres med 50 %.

Når skal saken ikke løses ved forenklet forelegg?

Dersom bøtelagte nekter å vedta et forenklet forelegg så kan dette ikke ilegges. Da må saken anmeldes i stedet for og avgjøres på vanlig måte gjennom domstolene. Det samme gjelder dersom overtredelsene er særdeles grove eller har ført til betydelig fare samt der det foreligger flere straffbare forhold hvo ikke alle forholdene kan avgjøres ved forenklet forelegg.

Det er også en åpning for at politibetjenten utvis skjønn der et forenklet forelegg kan oppleves særdeles urimelig eller det foreligger andre formidlende omstendigheter. I slike tilfeller kan saken løses ved en advarsel eller helt uten reaksjon.


Copyrighted content. All Rights Reserved.