Gebyr.net

Oversikt over gebyrsatser i Norge!

Fra 1.1.2017. er det kommet en ny parkeringsforskrift som gjelder for både private og offentlige tilbydere av vilkårsparkering. Dette betyr at alle som tilbyr parkering mot betaling, tidsbegrensing, oppstillingsvilkår, krav om parkeringstillatelse eller andre vilkår må forholde seg til reglene som fremgår av forskriften.

Forskriften gjelder ikke for parkering reservert for særskilte grupper på områder som er fysisk avgrenset ved bom, kjetting eller annen måte. Forskriften gjelder heller ikke parkering reservert for særskilte grupper på områder som ikke er fysisk avstengt og det ved privat skilting i fremgår at parkering ikke tilbys allmennheten. Typisk dette er en parkeringsplass i borettslag som er reservert for beboere eller utenfor en arbeidsplass hvor parkeringsplassene er reservert til ansatte.

Nye faste satser fra 2017 for privat og offentlig parkering (vilkårsparkering):

  • kr 300,- for de mildeste overtredelsene. For eksempel dersom man har glemt å trekke billett på tidsbegrenset gratisparkering eller ikke er kunde i forretning gratisparkering gjelder for.
  • Kr 600,- er den normale satsen på parkeringsgebyr. Dette gjelder ved manglende betaling eller overtredelse av tiden det er betalt for. Merk at den nye forskriften presiserer at det ikke er tillatt å ilegge parkeringsgebyr før den betalte tiden er overskredet med mer enn 5 minutter. Du har også krav på rimelig tid til å sette deg inn i gjeldende vilkår for parkeringen samt tid til å foreta betaling før gebyr kan ilegges.
  • Kr 900,- for parkering på plasser reservert for forflytningshemmede (HC- parkering).

Flytting av motorvogn (borttauing)

Den nye parkeringsforskriften regulerer også borttauing av kjøretøy ved feilparkering på parkeringsplass for vilkårsparkering. Det er tre hovedvilkår som må være oppfylt ved borttauing:

  • Motorvognen må stå til hinder og i strid med vilkårene for parkeringsområdet.
  • Fører/ eier skal være forsøkt varslet og gitt rimelig frist til å fjerne motorvognen.
  • Det skal gå klart frem av skilt eller annet hvor motorvognen skal hentes.

Videre så kan eier ikke nektes å få utlevert bilen selv om gebyret ikke er betalt. Videre så må borttauing avsluttes dersom bilen tilbys fjernet mens borttauing pågår. Du kan likevel bli avkrevd for omkostninger for igangsetting av borttauing i ettertid når dette skjer.

Unntak ved mange ubetalte parkeringsgebyr

Dersom motorvognens registrerte eier har ubetalte parkeringsgebyr på mer enn kr 6000,- fra samme kontrollorgan (parkeringsselskap) så kan motorvognen likevel fjernes selv om de normale vilkårene for fjerning ikke er tilstede. Videre har parkeringsselskapet i slike tilfeller rett til å holde bilen tilbake frem til ubetalte gebyr er betalt. Dersom motorvognen ikke er hentet så kan den selges etter 3 måneder etter at eieren i rekomandert brev er varslet om forvaringen og salg.

Private parkeringsgebyr ilagt i 2016 eller tidligere:

Parkeringsgebyr på private parkeringsplasser ble frem til 31.12.2016. regulert av såkalte avtalerettslige prisipper i motsetning til til offentlige parkeringsgebyr hvor satsene var regulert i lovverket.

Når det er avtalerettslige prinsipper som gjelder er parkeringsvilkårene som skal være slått opp på parkeringsplassen på en tydelig og lett synlig måte som gjelder. Når man velger å parkere på en slik plass aksepterer man dermed vilkårene

Parkeringsselskapene ståre relativt fritt til å fastsette størrelsen på gebyrene selv men de aller fleste selskapene har inngått en forpliktende avtale med forbrukermyndighetene om et fast gebyr på kr 500,- ved normale overtredelser (manglende betaling).


Copyrighted content. All Rights Reserved.